Foreningen for rentolinramte i Danmark

Nyhedsbrev oktober

 

Til alle rentolinramte

Hermed det længe ventede nyhedsbrev fra Foreningen for rentolinramte i Danmark. Foreningen beklager meget at der skulle gå så lang tid inden udsendelse af det første nyhedsbrev, men advokatselskabet har ikke holdt sit løfte om at sende ud til samtlige rentolinramte klienter i landet.

Derfor vælger foreningen nu selv at sende nyhedsbrevet til de personer, som tidligere har vist interesse for rentolinsagen og foreningens arbejde.

Fremover vil foreningen udsende nyhedsbreve, når der er ny viden i sagen eller nye situationer af relevans for alle rentolinramte i Danmark.

Den 12. september 2000 blev Foreningen for rentolinramte i Danmark stiftet i Odense med det klare formål at skabe bedre vilkår for de rentolinramte i Danmark og få politikerne til at sætte rentolinsagen på dagsordenen.

Referat fra den stiftende generalforsamling er vedlagt dette brev. Siden stiftelsen har bestyrelsen konstitueret sig og holdt sit første møde.

De seneste nyheder til alle rentolinramte:

Boligsituationen

Flere kommuner har underkendt at skaffe bolig til rentolinramte familier. Begrundelsen er at personerne ikke er husvilde i lovens forstand.

En rentolinramt familie på Fyn fik afslag fra kommunen på genhusning, men ankede sagen til kommunen, som med § 66 i serviceloven i hånden fastslog at familien ikke var husvilde.

Sagen blev anket til Det sociale Nævn, som konkluderer at familien må betragtes som husvilde, da deres hus for tiden er ubeboeligt. Nævnet har lagt vægt på at det ved dom er fastslået at anvendelse af rentolin indendørs har givet anledning til betydelige helbredsgener for familien og de derfor ikke kan bo i deres hus mens det bliver afgiftet. Ligeledes er der lagt til grund at familien ikke selv kan klare genhusning.

Også Det Sociale Nævn henviser i sin afgørelse til § 66 i serviceloven.

Kommunen valgte på trods af Nævnet at fastholde sin tidligere afgørelse, men har for nylig alligevel bevilget familien en midlertidig bolig i 3 måneder.

Det Sociale Nævns afgørelse er af stor vigtighed for alle fremtidige sager, og derfor vil foreningen sørge for at sagen bliver sendt til en principiel afgørelse i Den Sociale Ankestyrelse.

En rentolinramt er blevet opkrævet ejendomsskat af sin kommune selvom vedkommende ikke har boet i sin forgiftede bolig i 3 år. Boligen er nu gået på tvangsauktion.

Kommunikation

Foreningen har kontakt til ledende amtsrådspolitikere og folketingsmedlemmer, som vil sørge for at sagen bliver taget op i folketinget. Anni Svanholt fra SF har allerede stillet en række spørgsmål til folketingets miljøudvalg, som nu arbejder videre med at undersøge rentolinsagens omfang.

Ligeledes har foreningen kontakter til aviser, radio og TV, som alle står klar til at tage sagen op, når der sker noget afgørende nyt.

Foreningen arbejder for tiden på at få etableret kontakt til nogle af de personer og medier, der er i stand til at sætte den politiske dagsorden i Danmark.

Udover den vigtige mediekontakt har foreningen planer om at udarbejde informationsmaterialer som beskriver, hvad man som rentolinramt kan gøre i forbindelse med destruktion af materialer, sygdomme, undersøgelser, de sociale myndigheder og støttemuligheder.

Et andet tiltag er opbygning af en hjemmeside på Internettet med foreningens sager og budskaber. Dette sted kan blive et mødested for medlemmer og politikere og andre interesserede og så kan det bruges aktivt til at gøre især medierne opmærksom på foreningen og dens arbejde.

Bliv medlem

Som det fremgår nytter det at fastholde at rentolinskaderne indebærer nødvendige ændringer af den eksisterende sagsbehandling i kommunerne. Der er nu skabt et håb for alle i lignende situationer, men for at få samfundet til at placere ansvar og yde den nødvendige hjælp til alle rentolinramte er det afgørende vigtigt at foreningen får så mange medlemmer som muligt. Kun med mange medlemmer kan politikere og myndigheder se, at der er styrke og realiteter bag foreningens budskab. Derfor opfordres alle som har den mindste interesse i at få løst dette samfundsproblem til at melde sig ind i foreningen på vedlagte indmeldelsesblanket.

Med håb om rigtig stor opbakning til foreningens arbejde.

Venlig hilsen

Ellen Margrethe Christensen

Bestyrelsesformand

Foreningen for rentolinramte i Danmark