Foreningen for rentolinramte i Danmark

Nyhedsbrev februar

 

 

Til alle rentolinramte- gennembrud i sagen!

Her er det fjerde nyhedsbrev fra Foreningen for rentolinramte i Danmark med beskrivelse af de seneste tiltag og orientering om den aktuelle situation.

Det er en stor glæde at kunne meddele, at det konstante pres på de ansvarlige politikere og en effektiv oprulning af rentolinsagen i BT indtil videre er endt med, at forsikringsselskaberne har accepteret at erstatte ikke blot træværk, men også møbler, gardiner og andre stoflige materialer, som rentolinet har afgasset til. Udover at erstatningssummerne ikke kun dækker udskiftning af træværk udbetaler forsikringsselskaberne yderligere 9 % oveni summen, fordi mange af de indhentede tilbud fra håndværkere ikke længere passer efter den lange ventetid med at få sagerne behandlet.

Forligsudspillet bliver nu i første omgang sendt ud til 40 erstatningssager. Her efter følger hovedparten af de 320 sager, som advokatselskabet Brix Jensen, Havemann & Djuurhus i øjeblikket behandler. Tilbage er de meget hårdt ramte, som har fået alvorlige helbredsmæssige problemer efter at have anvendt rentolin indendørs. Deres sag kræver nye grundige undersøgelser af stoffets egenskaber - ikke mindst senskader og overfølsomhedsproblemer m.m. Lægekundskaben er ikke overbevist om, at skader og symptomer kan henføres til rentolinforgiftning, mens landets førende eksperter inden for indeklimatiske forhold har den modsatte opfattelse. Der er dog ved at være en opblødning på vej, så der sandsynligvis kan opnås enighed blandt forskerne om, at der er behov for yderligere undersøgelser af stoffet, før det er muligt at vurdere de enkelte personskade-sager i rentolinkomplekset.

Der er ingen tvivl om at det er det samlede, massive pres fra flere sider, som har fået forsikringsselskaberne til at se med nye øjne på erstatningssagerne. Ikke mindst har det haft stor effekt, at det er lykkedes foreningen at få de ansvarlige ministre til at tage stilling til de rentolinramtes håbløse situation. Her følger uddrag af ministrenes svar på henvendelser fra folketingsmedlemmerne Anni Svanholt /SF), Pia Kjærsgaard og Peter Skaarup (DF), som på vegne af foreningen har bedt ministrene om få rentolinsagen taget op.

Socialministeren: Alle kommuner er forpligtet til at genhuse de rentolinramte og yde lån til huslejen, hvis ikke de ramte selv har penge til det. Ministeren har skrevet til Kommunernes Landsforenings formand, Anker Boye, og bedt ham give denne meddelelse videre til kommunerne rundt i landet.

Miljøministeren: Udover en ekstrabevilling til undersøgelse af sammenhængen mellem kemiske stoffer og overfølsomhed fx udvikling af MCS (Multi Chemical Syndrom) har Miljøstyrelsen ikke planer om at gøre noget ved rentolinsagen

Det er ikke staten, men det firma, der har solgt rentolin som skal betale de ramte erstatning - også når det ansvarlige firma er gået konkurs. På anmodning fra domstolene vil Miljø-og Energiministeriet dog kunne stille med sagkyndige vidner.

Ministeriet har for at undgå fremtidige sager udsendt en bekendtgørelse nr. 830 af 30. Oktober 1999, som begrænser markedsføring af rentolinlignende produkter til indendørs brug.

Sundhedsministeren: Alle der har mistanke om at de er blevet skadet ved at bruge rentolin indendørs skal opsøge deres egen læge og henvises til en arbejdsmedicinsk klinik, hvis lægen skønner det nødvendigt. Jeg opfordrer det lægevidenskabelige forskermiljø til at undersøge rentolinets skadelige virkninger. Vi mangler dokumentation og mere viden om sammenhængen mellem rentolin og forskellige sygdomme. Forskerne bør tage kontakt med udlandet med henblik på at lære mere om rentolin og dets effekt på sundheden.

Justitsministeren: Der er indgivet politianmeldelse mod den tidligere direktør i Rentolin ApS, Christian Bay, men Hillerød Politi agter ikke at gøre noget ved sagen, da der ikke foreligger beviser på at personer er blevet skadet ved at bruge rentolin inde i deres huse. Jeg afventer svar fra politimesteren i Hillerød, inden der kan træffes en afgørelse.

( red.: der er tidligere klaget over den manglende reaktion og senest er der indgivet klage over Hillerød Politi til statsadvokaten)

Det videre forløb

Som det fremgår af ministrenes svar på de stillede spørgsmål er der to store problemfelter, der endnu ikke er løst:

- Sundhedsskaderne efter brug af rentolin

Udlevering af rentolin-bagmanden til retsforfølgelse i Danmark.

Miljøstyrelsens fralæggelse af ansvar

Foreningen vil fortsat arbejde med at få skabt klarhed over disse vigtige områder, som har afgørende betydning for behandlingen af de kommende sager om sundhedsskader forårsaget af rentolin brugt indendøre. Det er glædeligt at landets øverste sundhedsmyndighed erkender et behov for grundige undersøgelser af sammenhængen mellem stoffet og skader på helbredet.

Nu er det derfor meget vigtigt at holde de ansvarlige fast på deres udtalelser, så der reelt bliver foretaget grundige undersøgelser af de ramte. Tidligere er de blevet stemplet som hypokondere. Dette er nu med sundhedsministerens udtalelser blevet tilbagevist og vejen er banet for at yde de ramte retfærdighed og en ordentlig behandling.

Sponsorer

Foreningen har modtaget flere støttebeløb fra virksomheder, som vi takker for. Der er brug for at tilføre midler til foreningens videre arbejde med at sikre rentolinofrene en ordentlig behandling og erstatning for de umenneskelige livsvilkår, de har været tvunget til at leve under i flere år efter at have anvendt rentolin i deres boliger.

Alle rentolinramte og andre der ønsker at støtte foreningens arbejde er meget velkomne til at finde sponsorer eller selv indbetale et støttebeløb. Kontakt formanden vedrørende støtte.

Generalforsamling

Der er opnået flere gode resultater i foreningens korte virke. Altafgørende er gennembruddet til de ansvarlige ministre, som er opnået i kraft af direkte kommunikation med politikere på Christiansborg samt avisen BT´s omfattende artikelserie om rentolinkomplekset.

De første udbetalinger er på vej til de rentolinramte fra forsikringsselskaberne, men spørgsmålet om sammenhængen mellem rentolin og skader på helbredet er langt fra blevet kortlagt endnu. Derfor planlægger foreningen i forbindelse med generalforsamling den 22. april 2001 i Odense at være vært ved en høring om rentolin med deltagere fra sundhedssystemet og indeklimaeksperter samt en repræsentant fra advokatsselskabet.

Alle er velkomne, yderligere oplysninger fås hos formanden.

Assistance til formanden

Foreningens succes med at komme igennem til medier og politikere betyder, at arbejdet med at skrive breve, pakke kuverter, kopiere og aflaste formanden efterhånden er blevet så omfattende, at der er behov for hjælp til disse opgaver. Ikke mindst er der behov for at få flere medlemmer og derved flere penge i kassen. I øjeblikket foregår det store og vigtige arbejde med at informere både nye medlemmer, medier og politikere udelukkende takket være private støttebeløb, der knap dækker udgifterne.

Derfor opfordres alle medlemmer og interesserede til at kontakte foreningen og tilbyde deres arbejdskraft i stor eller lille udstrækning. Nogle opgaver indebærer, at du skal bo i Odense, andre kan klares uanset, hvor du bor i landet. Foreningen har meget brug for dig i det videre arbejde med at sikre de rentolinramte en ordentlig behandling, så tøv ikke med at melde dig.

 

Medlemmer

På grund af foreningens økonomiske situation er det fremover kun medlemmer af foreningen, der vil modtage nyhedsbrevet og rådgivning m.m. Bestyrelsen har på trods af vilkårene besluttet, at informationerne i dette nyhedsbrev er så vigtige og markerer et gennembrud i den langvarige rentolinsag, så alle personer foreningen tidligere har haft kontakt med får tilsendt dette sidste nyhedsbrev.

Bliv medlem og få hjælp til din sag!

Henvendelse til foreningen kan ske ved at skrive til e-mail adressen: peterbuntzen@mail.tele.dk eller ved at kontakte formand, Ellen Margrethe Christensen tlf.: 6614 6176

 

Med venlig hilsen

 

Foreningen for rentolinramte i Danmark

Ellen Margrethe Christensen, formand