Foreningen for rentolinramte i Danmark

Nyhedsbrev juni

 

Til alle rentolinramte

Her er det sjette nyhedsbrev fra Foreningen for rentolinramte i Danmark. Der er tale om et særnummer, der når ud til alle som har vist interesse for rentolinsagen.

Siden sidste nyhedsbrev er der sket nogle meget afgørende ting - desværre mest inden for foreningens egne rækker. Generalforsamlingen den 22. april endte med at flere medlemmer af bestyrelsen valgte at trække sig, og det viste sig at der blandt de fremmødte ikke var opbakning til den linie formanden står for.

Derfor ønsker foreningen med dette nyhedsbrev at give alle, der ikke deltog i generalforsamlingen en mulighed for at vælge, om de fortsat ønsker at støtte foreningen og formandens arbejde for de rentolinramte.

Generalforsamling

På generalforsamlingen var der flere løse ender fx var der ikke et færdigt regnskab at godkende og en diskussion om størrelsen af kontingent tog meget lang tid at behandle, da der var uenighed om principperne for opkrævning af enkeltpersoner og husstande.

Til sidst blev der valgt nye medlemmer til bestyrelsen, men flere af dem trak sig umiddelbart efter at formanden havde udtalt at hun ikke længere ønskede at fortsætte på formandsposten på grund af manglende opbakning til hendes store arbejde og hendes person.

Det der udløste denne situation, var et forslag om at skrive alle bestyrelsesmedlemmers telefonnumre og adresser i nyhedsbrevene, så den enkelte rentolinramte selv kan bestemme, hvem i bestyrelsen man vil henvende sig til med sine spørgsmål. Formanden var imod at al kommunikation ikke længere skal gå via hende, da hun som den eneste har overblikket over den aktuelle udvikling i rentolinsagen og gennem et helt år systematisk har opbygget gode kontakter til medier og politikere m.fl.

Alt dette ønsker formanden ikke at sætte over styr, da hun mener det vil svække det fortsatte arbejde for de rentolinramte, hvis kommunikationen spredes ud på mange personer.

Advokat Simon Heising fortalte om den aktuelle status på rentolinsagen, og han undrede sig over at advokatselskabet hver dag modtager mange henvendelser fra rentolinramte, der klager over problemer med helbredet, men næsten ingen har anlagt erstatningssager som omfatter helbredsskader. Han opfordrede alle til at rejse sager, hvis de har skader på helbredet som de mener skyldes brug af rentolin indendøre

Bestyrelsen har nu konstitueret sig og består af følgende personer:

Formand Ellen Margrethe Christensen, Næstformand Allan Schmidt, Kasserer Bente Kristensen og bestyrelsesmedlemmerne Bent Nielsen og Lene Kristensen.

På det seneste møde besluttede den nye bestyrelse at:

Al kommunikation skal ske til formanden og telefonnumre på andre bestyrelsesmedlemmer kan fås ved at henvende sig til formanden.

Kontingent koster 250 kr. pr husstand for et år

Alle får tilsendt nyt girokort og større beløb end 250 kr. modtages gerne til støtte af foreningens arbejde

Undersøgelser af rentolin

Formanden har af egen lomme betalt for at få undersøgt en dåse rentolin hos Miljøkemi i Galten. Da flere undersøgelser i udlandet tyder på, at det ikke er/kan være svampegiften dichlofluanid, der alene har forårsaget så mange alvorlige helbredsproblemer, ønsker formanden at få undersøgt de andre bestandele i rentolinet såsom kobber, arsen og krom. Disse stoffer blev overraskende fundet ved undersøgelserne i forbindelse med syns-og skønsrapporten i 1999, men blev ikke undersøgt yderligere, da der var fokus på svampegiften. Noget tyder derfor på, at der har været forskellig mængde og bestanddele i de solgte rentolindåser. Med andre ord: Det er helt tilfældigt, hvad der blev puttet i dåserne af den tidligere direktør for Rentolin ApS, Christian Bay.

Foreningen agter at gå videre at dette spor og få undersøgt eventuelle krydsvirkninger, hvor fx kobberkoncentrationen sammen med dichlofluanid skaber en giftig reaktion.

Høring

Det er lykkedes foreningen at få skabt opmærksomhed om problemerne med rentolin over for de ansvarlige politikere, og sundhedsministeren har opfordret lægevidenskaben til at undersøge stoffet grundigt og forske i langtidseffekterne, som man kender meget lidt til.

Men uden konstant fokus på problemet med rentolin, vil sagen hurtigt dø ud, uden at der er nogen til at belyse de store problemer, de rentolinramte er udsat for hver dag.

Derfor vil foreningen planlægge en offentlig høring om rentolinsagen, hvor landets bedste eksperter inden for indeklima, medicin og miljøgifte kan diskutere de skadelige virkninger ved brug af stoffet rentolin indendøre.

Flere eksperter har allerede givet tilsagn om at ville deltage med deres store viden. Alle med interesse i at få belyst rentolinsagen grundigt kan henvende sig til formanden og være med til at planlægge en høring.

 

Sygdomsskemaer

Når tingsskaderne er gjort op og erstatning for indbo er blevet udbetalt, er der stadig de meget alvorlige helbredsskader tilbage. Disse sager er meget langvarige og bygger for flere rentolinramtes vedkommende på et spinkelt grundlag rent lægefagligt. Der er stor risiko for at sagerne vil blive afvist som hypokondri og foreningen gør derfor alt for at få skabt et solidt grundlag at vurdere sagerne på.

Til dette brug har foreningen udarbejdet et nyt forbedret sygdomsskema, som vi opfordrer alle til at udfylde og returnere til formanden hurtigst muligt. Det er ved hjælp af disse skemaer, det kan lade sig gøre at få sundhedsministeren og politikerne i tale. Ved at hjælpe dem til at få et godt overblik over omfanget og typer af helbredsproblemer efter brug af rentolin indendøre, kan de bedre lægge pres på de arbejdsmedicinske klinikker og lægevidenskaben og fremme de rentolinramtes sag.

NB! Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at aflevere sygehistorier og skemaer til foreningen. Ingen andre end foreningen gør noget for at få undersøgt problemerne til bunds og skaffe de ramte en ordentlig behandling - derfor send din sygehistorie til formanden og vær med til at lægge det nødvendige pres på de ansvarlige personer.

Med venlig hilsen

Foreningen af rentolinramte i Danmark

V/ formand Ellen Margrethe Christensen. Yderligere oplysninger: Ellen Margrethe Christensen, Thorsgade 75, 5000 Odense C, Tlf: 6614 6176 eller via e-mail: buntzen@123mail.dk